Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç, l'informem que:
- Eurotete - Simon Casañé Martell una empresa dedicada a la venda Online d'accessoris caravàning amb DNI 43.677.225H i domiciliada a l'efecte de la present informació a l'Av. Can Botet, 27, 17310 Lloret de Mar (Girona), i és en l'actualitat l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament de la pàgina web www.eurotete.cat.
Altres dades de contacte que posem a la seva disposició: Centre de Suport, Vull enviar una consulta.
- Correu de contacte: info@eurotete.com

USUARIS

L'accés i / o ús d'aquest web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

www.eurotete.com proporciona l'accés a multitud de productes, informacions de el sector caravaning o altres (en endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a Eurotete - Simón Casañe, o a tercers als quals l'USUARI pot tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de l'portal. Aquesta responsabilitat s'estén a l'registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que EUROTETE ofereix a través del seu portal i amb caràcter anunciativo però no limitador, a no emprar-los per:
- Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.
- Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.
- Provocar danys en els sistemes físics i lògics de EUROTETE, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
- Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual d'Espanya, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de EUROTETE.

Tots els drets reservats. L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de EUROTETE. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les webs de EUROTETE no es farà responsable, llevat extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d'activitat que realitzi sobre els textos i / o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.
EUROTETE es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que, via xarxes socials o qualsevol altre mitjà que aportin els usuaris i vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu criteri, no resultin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, EUROTETE no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través dels fòrums o altres eines de participació que poguessin desenvolupar-se. EUROTETE perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions d'ús de la web, així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. Modificacions i enllaços Les presents Condicions d'Ús es refereixen únicament a la web i continguts de EUROTETE, i no s'aplica als possibles enllaços o a pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. En el cas que en www.eurotete.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, EUROTETE, propietària de la web, no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, EUROTETE assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.
EUROTETE es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el present Avís Legal, qualsevol avís legal específica, així com les Condicions d'Ús, la Política de Privadesa i / o en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Enllaços externs a xarxes socials Aquesta web té enllaços externs a altres llocs web que podrien tractar la informació d'acord amb altres polítiques de privacitat (p.ex., xarxes socials com Facebook, Twitter).
En cap cas, EUROTETE serà responsable de l'ús que tercers facin d'aquesta informació si l'Usuari decideix lliurement proporcionar-los. Per millorar la seva experiència d'usuari, aquesta web ha habilitat botons socials de Facebook i / o altres xarxes socials, per permetre que l'Usuari pugui compartir amb el seu cercle social aquells continguts que li resultin d'interès. Així mateix, els botons socials eviten a l'Usuari la molèstia d'aportar les seves dades personals a la web mitjançant l'aprofitament de la informació ia compartida de les esmentades xarxes socials, dades a les quals EUROTETE no té accés. Responsabilitat d'ús i funcionament del web L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant EUROTETE, els seus clients, empreses vinculades, col·laboradors, empleats i representants de qualsevol classe de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l'Usuari. EUROTETE emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent a la web. No obstant això, EUROTETE no assumeix cap garantia amb relació a la presència d'errors o possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Els clients de EUROTETE es beneficien de la garantia oferta pels diferents fabricants de cadascun dels articles, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
Els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilització o manipulació de l'material o els desgastos produïts per un ús normal del mateix, no queden inclosos en aquesta garantia.
La garantia perdrà el seu valor quan:
- Es modifiqui, alteri o substitueixi alguna de les dades de la mateixa o de l'justificant de compra.
- Si es manipula o repara el producte garantit sense coneixement de Servei Tècnic o empresa responsable de la garantia
- Si no té comprovant o albarà de lliurament
EUROTETE no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de el portal (abonament de l'import).
MODIFICACIONS
EUROTETE es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en nom de l'domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, EUROTETE no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EUROTETE assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
EUROTETE es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús.
DRET D'EXCLUSIÓ
EUROTETE es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús.

GENERALITATS

EUROTETE perseguirà l'incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
Modificació de les presents condicions i durada
EUROTETE podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EUROTETE i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols.

Resolució de litigis en línia en matèria de consum d'acord amb l'Art. 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible.

More